Recorders DVR NVR

 • Eonboom EN 6604V Recorder 4 CIF channels


  Eonboom EN 6604V Recorder 4 CIF channels

 • HIKVISION NVR DS-7104NI-SN/P Embedded NVR


  HIKVISION NVR DS-7104NI-SN/P Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF4 x IP

 • HIKVISION NVR DS-7108NI-SN/P Embedded NVR


  HIKVISION NVR DS-7108NI-SN/P Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF,

 • HIKVISION NVR DS-7116NI-SN/P Embedded NVR


  HIKVISION NVR DS-7116NI-SN/P Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

 • HIKVISION DS-7604NI-E1 Embedded NVR


  HIKVISION DS-7604NI-E1 Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF4 x IP input

 • HIKVISION DS-7604NI-E1/A Embedded NVR


  HIKVISION DS-7604NI-E1/A Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF4 x IP cameras,

 • HIKVISION DS-7608NI-E1/A Embedded NVR


  HIKVISION DS-7608NI-E1/A Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF8 x IP cameras,

 • HIKVISION DS-7616NI-E1/A Embedded NVR


  HIKVISION DS-7616NI-E1/A Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF16 x IP cameras,

 • HIKVISION DS-7632NI-E2 Embedded NVR


  HIKVISION DS-7632NI-E2 Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF32 x IP cameras

 • HIKVISION NVR DS-7732NI-ST Embedded NVR


  HIKVISION NVR DS-7732NI-ST Embedded NVR, Recording resolution 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF